برنامه های آموزشی

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار می کندمشاوره آنلاین با موضوع (نقش ژنتیک در ناباروری)…
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار می کند مشاوره آنلاین با موضوع (ایمونولوژی و بارداری)…
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با همکاری پژوهشگاه رویان برگزار می کندسمپوزیوم عفونت های…
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر…
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا و مرکز درمان ناباروری ابن سینا برگزار می کندوبینار…
پژوهشگاه ابن سینا با همکاری پژوهشگاه رویان و ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی برگزار می کند…