یادداشت های پزشکی

دکتر فرهاد يغمایی، مدير کلينيک درمان‌های جايگزين مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می‌دهند.
دکتر مژگان وهابی دستجردی، متخصص زنان و عضو تيم مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می‌دهند.
.دکتر افسانه شه‌بخش، فلوشيپ ناباروری و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می‌دهند
دکتر لادن گياهی، متخصص تغذيه و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می‌دهند.
دکتر آتوسا کريمی، فلوشيپ ناباروری و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می ‌دهند.
دکتر لادن گياهی، متخصص تغذيه و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می ‌دهند.
صفحه5 از29