4 پزشک / متخصص

هدی ندیمی

متخصص

تمرکز بر روی:

  • تغذیه

زمان های قابل انتخاب:

تمرکز بر روی:

  • زنان و زایمان و نازایی

زمان های قابل انتخاب:

تمرکز بر روی:

  • رادیولوژیست

زمان های قابل انتخاب:

تمرکز بر روی:

  • رادیولوژیست

زمان های قابل انتخاب: